Poplatky

Poplatky

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ POPLATKY:

 1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (ŠKOLNÉ):

v zmysle VZN mesta Košice č. 237, jeho zmeny a doplnku účinného od 1.1.2023:

 • 50,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Úhrada príspevkov: uhrádza sa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

 • možnosti úhrady:
 • internetbankingom
 • poštovou poukážkou prevodom na účet školy SK90 5600 0000 0004 4248 2107
 • trvalým príkazom vo vašej banke
 • do poznámky pre prijímateľa vždy uvádzať meno dieťaťa

2.   Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

Na základe zmeny VZN mesta Košice č.237 s účinnosťou od 1.1.2023:

príspevok na stravu: desiata 0, 55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 € 

SPOLU: 2,30   € na 1 deň

Diétne stravovanie: desiata: 0,65 €, obed: 1,50 €, olovrant: 0,55 €

 SPOLU: 2,70 € na 1 deň

Režijné náklady – 8,00 eur /mesačne, každé dieťa.

Nárok na obedy zadarmo majú deti:

 • v hmotnej núdzi alebo z rodín na hranici životného minima.
 • vo veku 6 rokov a na dieťa nepoberajú rodičia zvýšený daňový bonus alebo
 • dieťa ešte nemá 6 rokov a navštevuje posledný ročník MŠ (tzv. prípravku)

Rodičia,  ktorí chcú dotáciu na stravu, sú povinní odovzdať materskej škole  čestné vyhlásenie, že nečerpajú zvýšený daňový bonus. Kto, naopak, dáva prednosť vyššiemu daňovému bonusu, nemusí oznamovať nič.

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti, je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok na tzv. zvýšený bonus.

Úhrada príspevkov: uhrádza sa do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

 • možnosti úhrady:
 • internetbankingom
 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet školskej jedálne SK81 5600 0000 0004 4248 3142
 • trvalým príkazom vo vašej banke

3.   Rodičovský príspevok: 50€ ročne ( 5 € mesačne )

 • uhrádzajú sa z neho výdavky spojené so zabezpečovaním a zlepšovaním výchovno – vzdelávacieho procesu – didaktické pomôcky, knihy, didakticky materiál, výukové programy, hračky, zariadenie a vybavenie tried, telocvične, …

Úhrada príspevkov: 1x ročne – október 50€

Možnosti úhrady:

 • prevodom na účet:  SK25 0900 0000 0004 4413 0543
 • do poznámky pre prijímateľa vždy uvádzať meno dieťaťa


JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

4.  Triedny fond  20 € za dieťa / na rok

 • uhrádzajú sa z neho balíčky na Mikuláša, pohostenie na Karneval, Deň detí, rozlúčka s predškolákmi, tvorivé dielne s rodičmi, poistenie na stratu vecí, úrazové poistenie, príspevok na jedáleň, doplnkový pracovný materiál, a pod.

Úhrada príspevkov:

 • zaplatiť triednym učiteľkám do 30.9. daného školského roka