Zápis detí na šk. rok 2024/25

Riaditeľstvo MŠ Moldavská cesta 23 oznamuje rodičom, že

na školský rok 2024/2025

sa uskutoční v termíne

od 2.5.2024 – 6.5.2024

v čase

Miesto: MŠ Moldavská cesta 23, Košice – riaditeľňa školy

Príďte  na zápis aj  s dieťaťom /ak to bude možné/- navzájom sa spoznáme😊

Možnosti podania žiadosti:

– osobne v čase zápisu, s vyplneným tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy,    ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

– mailom – oskenovú žiadosť (v čase konania zápisu)

–  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (v čase konania zápisu)

Žiadosť je na stránke školy v časti tlačivá, alebo si ju môžete vyzdvihnúť v našej MŠ pred zápisom, alebo vypísať inú žiadosť, ktorá však musí obsahovať všetky potrebné údaje.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľke školy – tlačivo je dostupné v časti tlačivá

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti narodené do 31.8.2022.

3. Pre deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku do k 31.8.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

5. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole má od školského roku 2024/2025 dieťa, ktoré dovŕši štvrtý rok veku do 31.8.2024. Právo na prijatie sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľovi spádovej materskej školy.v čase zápisu, ktorý bol odsúhlasený zriaďovateľom.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 – deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

 – deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa,

 – deti, ktoré majú právo na prijatie, podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa,

 – deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2024

 – súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.

 – deti, ktoré  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2024 dovŕšia 3 roky       veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2024.

   Mgr. Jana Kováčová

                                                                                                                         Riaditeľka MŠ