Budem školák

Je Vaše dieťa pripravené na vstup do ZŠ?

 

Hrubá motorika

 • budúci školák by mal vedieť prekonať určitú vzdialenosť
 • behať bez šmatlania
 • preskočiť prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky
 • udržať rovnováhu
 • skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb
 • hádzať a chytať loptu

Jemná motorika a grafomotorika

 • zvládať samostatne osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky
 • nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúčik, vlnovku a pod.
 • vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť
 • navliekať koráliky
 • presne strihať
 • zaviazať si šnúrky na topánkach
 • správne držať ceruzu a správne sedieť pri stole

Rozumové schopnosti

Jazykové a komunikačné schopnosti

 • mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť
 • plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo
 • odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú
 • rozoznávať a lokalizovať zvuky
 • diferencovať ich podľa akustickej predlohy
 • vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet
 • určiť začiatočnú, poslednú a stredovú hlásku v slove
 • rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť
 • reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív)
 • rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások,

Matematické predstavy

 • orientácia : vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pred , za, prvý, posledný
 • kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší
 • číselný rad
 • sčítanie a odčítanie v obore do 10 s názorom
 • poznať a pomenovať geometrické tvary
 • rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce a to: vertikálne a horizontálne
 • zraková pamäť
 • zraková analýza a syntéza

Sociálna pripravenosť

 • vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobiť sa novému prostrediu, nadviazať kontakt s novými ľuďmi
 • cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu
 • uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť
 • aby vedelo spolupracovať so spolužiakmi,
 • aktívne sa zúčastňovať na živote triedy
 • vedieť hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov
 • vedieť prijímať hodnotenie
 • schopnosť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných

 

Prejavy nezrelosti dieťaťa na vstup do ZŠ

 • oneskorený vývin reči
 • citová labilita, hravosť ,nepozornosť, vyrušovanie
 • nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti
 • zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií ,neschopnosť dokončiť prácu
 • zvýšená únava, strach zo školy
 • ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu
 • neurotický povahový vývoj, ranné poškodenie centrálnej nervovej sústavy CNS
 • výrazne podpriemerný intelekt
 • citová labilita
 • nadmerná pohyblivosť
 • zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií ,neschopnosť dokončiť prácu
 • zvýšená únava, strach zo školy

Ako rodičia si musíme dať pozor, aby sme na dieťa priveľmi „netlačili“ a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a podobne.