Zápis do MŠ na šk.rok 2023/24

Oznámenie o termíne a podmienkach  zápisu detí do MŠ

Termín zápisu : 2.5.2023– 4.5.2023

2.5.2023 – utorok              8.00 h   –   14.00

3.5.2023 – streda               13.00 h –  17.00 h

4.5.2023 – štvrtok             10.00 h –  12.00 h

Miesto: MŠ Moldavská cesta 23, Košice – riaditeľňa školy

Príďte  na zápis aj  s dieťaťom /ak to bude možné/- navzájom sa spoznáme 🙂

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a skontrolovaniu údajov.

Možnosti podania žiadosti:

– osobne v čase zápisu, s vyplneným tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorého súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

– mailom – naskenovú žiadosť

–  poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (v čase konania zápisu)

Žiadosť si môžete vytlačiť,

alebo si ju môžete vyzdvihnúť v našej MŠ pred zápisom, alebo vypísať inú žiadosť, ktorá však musí obsahovať všetky potrebné údaje.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti predložia riaditeľke školy

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie  o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti narodené do 31.8.2021.

3. Pre deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku do k 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

4. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.8.2023
  • súrodencov detí navštevujúcich materskú školu.
  • deti, ktoré  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023.

Mgr. Jana Kováčová

                                                                                                                         Riaditeľka MŠ